دوره و شماره: دوره 16، شماره 31، بهمن 1400، صفحه 9-357 (سال 16، شماره 31، پاییز و زمستان 1400 ش-1443 ق) 
نقد دیدگاه نامه‌انگاری قرآن

صفحه 128-154

10.22034/qkh.2022.6626

مرتضی سازجینی؛ رحمان عشریه؛ سید محمد نقیب