نقد مدخل داود در دایرة‌المعارف قرآن لیدن

نوع مقاله : علمی ـ ترویجی

نویسنده

استادیار و عضوهیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

چکیده

مدخل داودA در دایرة‌المعارف قرآن لیدن توسط «ایساک هسن» استاد دانشگاه اورشلیم نگارش یافته است. پژوهش حاضر بعد از ترجمه مدخل با روش توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد انتقادی دیدگاه نویسنده را مورد نقد و ارزیابی قرار داده است با این هدف که ازیک‌طرف دیدگاه مستشرقان درباره آموزه‌های دینی و به‌ویژه مباحث قرآن کریم روشن گردد و از طرف دیگر با نقد و ارزیابی آثار آنان زمینه آشنایی با آموزه‌های ناب اسلامی برای مخاطبان فراهم می‌گردد. در این نوشتار از آیات قرآن و روایات معتبر اسلامی در تبیین سیره علمی و عملی حضرت داودA نیز بهره گرفته‌شده است. نویسنده مقاله به برخی مطالب قرآن درباره حضرت داودA اشاره نموده که از نکات مثبت آن است، ازجمله: او پیامبر بزرگ الهی است، خداوند در کنار کتاب «زبور»، به او علم و حکمت و فرمانروایی عطا نموده است. مقام خلیفة اللهی و «فصل الخطاب»، فرمان‌برداری کوه‌ها و پرندگان در امر ستایش خداوند، نرم شدن آهن به دست آن حضرت. از موهبت خداوند به اوست. امّا اشارات سربسته قرآن را عامل ورود افسانه و پذیرش آن توسط مسلمانان دانسته و تهمت‌های ناروا به حضرت داودA را به منابع اسلامی نسبت داده است. طلب آمرزش حضرت داودA در قرآن را با افسانه ازدواج او مرتبط دانسته است؛ اما منابع ناب اسلامی هیچ‌گونه افسانه و تهمت‌های ناروا به حضرت داودA را بر‌نمی‌تابد و دلایل عقلی و نقلی بر عصمت حضرت داودA وجود دارد. افسانه و تهمت‌های ناروا جزو اسرائیلیات بوده که در تورات کنونی آمده است. طلب آمرزش حضرت داودA مربوط به امتحان الهی است، نه افسانه ازدواج او؛ بنابراین آنچه مورد اتهام و عدم پذیرش قرآن کریم و بدگمانی مسلمانان به متون مقدّس شده است، تهمت‌های ناروایی است که نسبت به حضرت داودA در کتاب مقدس روا داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critique of the Entry of David (A.S) in the Leiden Encyclopedia of the Quran (EQ)

نویسنده [English]

 • Samad esmi qayehbashi
Interpretation, Quranic sciences, kermanshah , iran
چکیده [English]

The entry of David (A.S) in the Leiden Encyclopedia of Quran was written by Isaac Hasson, a professor at the University of Jerusalem. The present study, after translating the entry with a descriptive-analytical method and with a critical approach, has criticized and evaluated the author’s point of view to clarify the Orientalists’ view on religious teachings and especially the Holy Quran and on the other hand to provide the audience with the opportunity to get acquainted with pure Islamic teachings by criticizing and evaluating the Orientalists’ works. In this article, verses of the Quran and authentic Islamic narrations have been used to explain the scientific and practical life of Prophet David (A.S). The author of the article has mentioned some of the contents of the Quran about David, which are among its positive points, such as: He is the great prophet of God, God has given him knowledge, wisdom and rule along with the book of Psalms. The position of the Caliph of God and the “final decisive speech”, the obedience of mountains and birds in the matter of praising God, the softening of iron by him. It is Divine grace to him. However, the author has considered the secret indications of the Quran as the reason for the entrance of the myth and its acceptance by Muslims and has attributed false accusations against David to Islamic sources. The request for forgiveness of Prophet David (A.S) in the Quran is related to the myth of his marriage, but pure Islamic sources do not mention any myths and false accusations against David (A.S) and there are rational and narrative reasons for the infallibility of David (A.S). False myths and slanders are among the Israelites mentioned in the present Torah. David’s request for forgiveness is related to the Divine test, not the myth of his marriage; therefore, what has been accused and rejected by the Holy Quran and the Muslims’ suspicion of the holy texts are the false accusations that have been made against David in the Bible

کلیدواژه‌ها [English]

 • Orientalists
 • Leiden Encyclopedia of Quran
 • Prophet David (A.S)
 • prophets
 • Isaac Hossan
 1. قرآن کریم، ترجمه: فولادوند، محمدمهدى‏، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامى‏، تهران: 1418ق. ‏
 2. ابن‌اثیر، عزالدین، الکامل فی التاریخ، دارالکتب العربی، بیروت: 1987م/ 1407ق.
 3. ابن‌بابویه قمی، محمد بن علی بن حسین، عیون اخبار الرضا، مؤسسه العلمی المطبوعات، لبنان: 1404ق.
 4. جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، محقق: حجت السلام سعید بند علی، اسراء، چاپ سوم، قم: 1389ش.
 5. ______، سیره پیامبران در قرآن، محقق: علی اسلامی، اسراء، قم: چاپ پنجم، 1389 ش.
 6. رضایی، حسن‌رضا، «موضوعات و بایسته‌های پژوهش در حوزه قرآن و مستشرقان»، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، دوره4، ش6، 1388ش.
 7. رضایی اصفهانی، محمدعلی، «بررسی دیدگاه خاورشنان درباره تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه»، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش8، 1389ش.
 8. زمخشری، جارالله محمود بن عمر، الکشاف عن حقایق غوامص التنزیل، دارالکتاب العربی، بیروت: چاپ سوم، 1407ق.
 9. سبحانی، جعفر، تفسیر صحیح آیات مشکله قرآن، تنظیم و نگارش: سیدهادی خسروشاهی، انتشارات توحید، قم: 1395 ش.
 10. سعیدى‌روشن، محمدباقر‏، علوم قرآنی، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى‏، قم: چاپ دوم، ‏ 1379ش.
 11. سید رضی، نهج‌البلاغه، مترجم: محمد دشتی، موسسه انتشارات مشهور، قم: 1375ش.
 12. طباطبایى، محمدحسین‏، المیزان فی تفسیر القرآن‏، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات‏، لبنان- بیروت‏: چاپ دوم، 1390ق‏.
 13. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن الکریم، ترجمه: علی کریمی، وزارت فرهنگ و ارشاد، تهران: 1380ش.
 14. طبری، ابوجعفر محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، دار المعرفه، بیروت: 1412ق.
 15. عالم‌زاده، هادی، دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف اسلامی، تهران: 1363ش.
 16. کتاب مقدس (عهد عتیق و عهد جدید)، ترجمه: فاضل خان همدانی، به همت انجمن پخش کتب مقدسه در میان ملل، بی‌جا: 1990م.
 17. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، مؤسسه الوفا ناشر الاسلامیه، بیروت: 1397ش.
 18. محمدی، محمدحسین؛ فاضلی، محمدتقی، «نقد مقاله اسطوره‌ها و قصه‌ها در قرآن»، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، دوره15، ش29، 1399ش.
 19. معرفت، محمدهادی، تفسیر مو ضوعی قرآن (تنزیه الانبیاء)، انتشارات نبوغ، بی‌جا: 1374ش.
 20. ______، قرآن و فرهنگ زمانه، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، قم: 1390ش.
 21. ______، نقد شبهات پیرامون قرآن کریم، مترجمان، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، قم: 1388ش.
 22. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، چاپ دوم، دارالکتب الاسلامیه، تهران: 1386ش.
 23. موسوی، علی بن حسن، تنزیه الانبیاء، دارالضواء، بیروت: 1409ق.
 24. میشل، توماس، کلام مسیحی، ترجمه: حسین توفیقی، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، قم: 1381ش.
 25. نجفی خمینی، محمدجواد، تفسیر آسان، انتشارات اسلامیه، تهران، 1398ش.
 26. نویورث، آنجلیکا، دایرة المعارف قرآن، سرویراستار: جین دمن مک اولیوف، حکمت، تهران:1392ش.
دوره 16، شماره 31 - شماره پیاپی 31
سال 16، شماره 31، پاییز و زمستان 1400 ش-1443 ق
بهمن 1400
صفحه 303-329
 • تاریخ دریافت: 25 تیر 1400
 • تاریخ بازنگری: 09 آبان 1400
 • تاریخ پذیرش: 17 آذر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 بهمن 1400