این مجله در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن در سال 1390 ش مقام دوم مجلات قرآنی بخش دانشگاهی نمایشگاه را به خود اختصاص داد.

این مجله در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن در سال 1390 ش مقام دوم مجلات قرآنی بخش دانشگاهی نمایشگاه را به خود اختصاص داد.