اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسین علوی مهر

علوم قرآن و حدیث دانشیار جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

prof.miu.ac.ir/fa/ScholarMainpage.html?UserID=2705& ensani.ir/fa/article/author/23780
halavimehr5gmail.com
02537110255
0000-0002-7209-4021

سردبیر

محمد علی رضایی اصفهانی

علوم قرآن و حدیث استاد تمام جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

prof.miu.ac.ir/fa/ScholarMainpage.html?UserID=2666&DataID=101ID2666#101ID2666 www.quransc.com
rezaeequrancs.jmail.com
02537110251
0000-0002-7209-4021

اعضای هیات تحریریه

قاسم کاکایی

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه شیراز

gkakaierose.sherazu.ac.ir
02537110535

مجید معارف

علوم قرآن و حدیث و.. استاد دانشگاه تهران

maarefut.ac.ir
02537110535

سید رضا مودب

علوم قرآن و حدیث و.. استاد دانشگاه قم

old.qom.ac.ir/Portal/Home/?3415/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A8
r.moadabyahoo.com

محمد علی رضایی اصفهانی

علوم قرآن و حدیث و.. استاد جامعه المصطفی

ensani.ir/fa/article/author/17600
rezaeequrancs.jmail.com
02537110251


رئیس مجتمع عالی قرآن و حدیث

محمد فاکر میبدی

علوم قرآن و حدیث، فقه القرآن استاد جامعه المصطفی العالمیه

ensani.ir/fa/article/author/24523
m_fakermiu.ac.ir
02537110535

محمد حسن زمانی

علوم قرآن و حدیث، قرآن و مستشرقان دانشیار و هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

miu.ac.ir/index.aspx?pageid=17743
mhzamaniyahoo.com
02537110535


دانشیار و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی
گروه مستشرقان مدرسه عالی علوم قرآن
مجتمع عالی قرآن و حدیث

حسین علوی مهر

علوم قرآن و حدیث و.. دانشیار و هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

ensani.ir/fa/article/author/23780
halavimehr5gmail.com
02537110255


رئیس مدرسه عالی تفسیر مجتمع عالی قرآن و حدیث

مدیر گروه تفسیر مجتمع عالی قرآن و حدیث

محمد جواد اسکندرلو

علوم قرآن و حدیث و مستشرقان و .. استاد جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

ensani.ir/fa/article/author/7282
mj_eskandarlomiu.ac.ir
02537110535
0000-0002-8045-1762


 استاد و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی
مدیر گروه قرآن و مستشرقان

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور حامد آلگار

علوم قرآن و حدیث و.. استاد تمام دانشگاه برکلی کالیفرنیا

fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%A7%D8%B1
pajoohesh.qurangmail.com


استاد مرکز مطالعات خاورمیانه، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی

پروفسور لبیب بیضون

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه دمشق

ensani.ir/fa/article/author/69975
pajoohesh.qourangmail.com


استاد وعضو هیأت علمی دانشگاه دمشق

پروفسور مظفر اقبال

علوم قرآن و حدیث و.. استاد دانشگاه مک گیل- کانادا

pajoohesh.quranyahoo.com


رئیس مرکز اسلام و علم کانادا

دبیر تخصصی

دکتر باقر ریاحی مهر

قرآن و مستشرقان استاد یار گروه قرآن و مستشرقان جامعه المصطفی العالمیه

dr.riahichmail.ir
02537110678

دبیر اجرایی

مسعود شم آبادی

قرآن و مستشرقان دانشجوی دکتری قرآن و مستشرقان جامعه المصطفی العالمیه

pajoohesh.qurangmail.com
09198526588

مدیر داخلی

یدالله رضا نژاد

مدیریت آموزشی کارشناس نشریات معاونت پژوهش مجتمع عالی قرآن و حدیث

qkh.journalsmiu.ac.ir
02537110535