بررسی هرمنوتیک فلسفی مستشرق‌مداران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادتمام جامعه المصطفی العالمیه

2 دانشجوی دکتری رشته‌ی قرآن و مستشرقان گرایش معارف قرآن جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

مستشرق‌مداران که افق اندیشه خویش را بر مدار مستشرقان گره می‌زنند و مبانی، روش‌ها و گرایش‌های آنان را جهت استنباط به‌کار می‌بندند، هرمنوتیک فلسفی را نیز به جهت خوانش و فهم متون ارج نهاده و چشم‌انداز متن را به‌مثابه دیالوگ ابژه (متن) و سوژه (مفسر) و آمیزش آن‌ها با پیش‌فرض‌های سلسله وار تاریخ‌مند و از جهتی گشوده می‌نهند، ازاین‌رو در این مقاله به روش توصیفی –تحلیلی سعی شده است، نسبت آراء مستشرق مدارانی چون سروش، شبستری، ابوزید و فضل الرحمان در نسبت با هرمنوتیک فلسفی بیان گردد، کثرت معنایی متن و سیالیت آن و به عبارتی نسبی‌گرایی شناختی آن را به نقد کشانیده و کاربست آن را توسط مستشرق‌مداران با سنت تفسیری اسلامی در فهم متون وحی ناسازگار دانسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Philosophical Hermeneutics of Orientalists’ Followers

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Rezaee Isfahani 1
 • abbas karimi 2
2 Secretary of the Journal of Quran Recitation Studies
چکیده [English]

Orientalists’ followers who tie their horizons of thought to the Orientalists and use their foundations, methods and tendencies to deduce, give value to philosophical hermeneutics for reading and understanding texts and view the text as the dialogue of the object (text) and subject (interpreter), combine them with historical hypotheses historical presupposes. So, we have tried with descriptive – analytical method to explain the viewpoints of Orientalists’ followers like Soroush, Shabistani, Abu Zayd, and Fazlur Rahman in accordance the philosophical hermeneutics, to criticize the plurality in meaning and its fluidity in other words, its cognitive relativism and its usage by the Orientalists is regarded incompatible with the Islamic interpretive tradition in understanding the texts of revelation

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quran
 • Orientalists
 • Philosophical Hermeneutics
 • Relativism
 • Pluralism
 1. رضایی اصفهانی، محمد علی و همکاران، نخستین ترجمه گروهی قرآن کریم، قم: دار الذکر، 1384ش.
 2. ابوزید، نصر حامد، معنای متن، ترجمه: مرتضی کریمی‌نیا، طرح نو، تهران: 1380ش.
 3. پالمر، ریچارد، علم هرمنوتیک، ترجمه: محمّدسعید حنایى کاشانى، هرمس، تهران: 1377ش.
 4. حافظ، شمس‌الدین محمد، دیوان حافظ بر اساس نسخه قزوینی - غنی و نسخه‌های سایه، تصحیح: منصور، جهانگیر، خانلری، نیساری، خلخالی و جلالی نائینی، انتشارات دیدار، تهران: 1398ش.
 5. رضایی اصفهانی، محمدعلی، منطق تفسیر (4)، مباحث جدید دانش تفسیر (زبان قرآن، هرمنوتیک، فرهنگ زمانه)، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفیJ، قم: چاپ سوم، 1394ش.
 6. رضایی اصفهانی، محمدعلی، دیدگاه متفکران معاصر قرآنی (جریان‌ها و نظریه‌ها)، انتشارات پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی، قم: چاپ سوم، 1398ش.
 7. زمانی، محمدحسن، مستشرقان و قرآن، مؤسسه بوستان کتاب، قم: چاپ سوم، 1388ش.
 8. سروش، عبدالکریم، بسط تجربه نبوی، موسسه فرهنگی صراط، تهران: چاپ سوم، 1379ش.
 9. سروش، عبدالکریم، سنت و سکولاریسم، انتشارات صراط، تهران: چاپ پنجم، 1388ش.
 10. سروش، عبدالکریم، قبض و بسط تئوریک شریعت: نظریه تکامل معرفت دینی، موسسه فرهنگی صراط، تهران: چاپ یازدهم، 1388ش.
 11. سروش، عبدالکریم، نراقی، احمد، «تفسیر متین متن»، نشریه کیان، شماره 38، 1376ش.
 12. فتحی، علی، «هرمنوتیک فلسفی یا فلسفه هرمنوتیکی (درآمدی بر هرمنوتیک هایدگر)»، نشریه معرفت، شماره 128، 1387ش.
 13. مجتهد شبستری، محمد، هرمنوتیک، کتاب و سنت (فرآیند تفسیر وحی)، انتشارات طرح نو، تهران، چاپ ششم، 1385ش.
 14. هابرماس، یورگن، نقد حوزه عمومی، ترجمه: حسین بشیریه، نشر نی، تهران: 1375ش.
 15. هولاب، رابرت، یورگن هابرماس نقد در حوزه عمومی، ترجمه: حسین بشیریه، نشر نی، تهران: 1375ش.
 16. هیدگر و چرخش هرمنوتیکی، در؛ نیچه ... [و دیگران] هرمنوتیک مدرن، گزینه جستاری، ترجمه: بابک احمدی، مهرام مهاجر و محمد نبوی، نشر مرکز، تهران: چاپ ششم، 1386ش.
 17. واعظی، احمد، درآمدی بر هرمنوتیک، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران: چاپ دوم، 1383ش.
 18. واعظی، اصغر، «علامه طباطبائی، سروش و مجتهد شبستری: گفتمان نوین هرمنوتیکی و تعین و تکثر معنایی قرآن»، نشریه معرفت، شماره 56، 1397ش.
 19. وال، ژان آنده؛ ورنو، روژه، نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفه‌های هست بودن، انتشارات خوارزمی، تهران: چاپ سوم، 1392ش.

واینسهایمر، جوئل، «هرمنوتیک فلسفی و نظریه ادبی»، ترجمه: مسعود علیا، انتشارات ققنوس، تهران: چاپ سوم، 1393ش

دوره 16، شماره 31 - شماره پیاپی 31
سال 16، شماره 31، پاییز و زمستان 1400 ش-1443 ق
بهمن 1400
صفحه 104-127
 • تاریخ دریافت: 20 خرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 16 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 18 شهریور 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 بهمن 1400