دوره و شماره: دوره 15، شماره 28، بهار و تابستان 1399، صفحه 9-320 
8. ارزیابی منابع مقاله «حجة‌الوداع» در دایرة‌المعارف قرآن لایدن

صفحه 143-164

10.22034/qkh.2020.4643

مهدی حبیب اللهی؛ اصغر طهماسبی بلداجی؛ مریم زمانی پزوه؛ شوکت ابراهیم پور