نقد دیدگاه مارکو شولر درباره تعامل پیامبر با یهود مدینه

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری معارف گرایش قرآن و متون اسلامی دانشگاه معارف قم

چکیده

مارکو شولر از اساتیدی است که درباره رویکرد تعاملی پیامبرk با قبایل اهل‌کتاب و مخصوصاً یهود، مطالعاتی داشته است. آیات متقن قرآن در گزارش نحوه برخورد پیامبرk با گروه‌های ناهمگون جامعه و تعامل با اقشار و اقلیت‌ها، می‌تواند الگوی الهی برای کارگزاران حکومت اسلامی و راهگشای تصمیم‌گیری در عرصه سیاست داخلی و خارجی باشد. سره‌سازی تفاسیر قرآنی از روایات ناروا و پیرایه زدایی از این حقیقت تاریخی، چهره‌ی قرآنی سیره پیامبرk را به‌دوراز خشونت نشان می‌دهد. پژوهش حاضر درصدد است با روش اسنادی و ابزار کتابخانه و مطالعه متون، به پاسخ سؤال اصلی نائل شود. نتیجه تحلیل‌های تفسیری آن است که در مقابل نظر شولر، اسلام نیاوردن موجب اخراج یهود نبود، بلکه پیمان‌شکنی و حوادث بازار بنی‌قینقاع می‌تواند از موجبات اخراج آنها باشد. همچنین مراجعه گزینشی به منابع و عدم تحلیل، از آسیب‌های مطالعه این مستشرق در مورد بنی‌قریظه و بنی‌نضیر است. بر اساس آیات کریمه قرآن و تاریخ اسلام، دو شیوه در تعامل پیامبرk با یهود مدینه وجود دارد. گفتگو، صلح، معاهده و به‌ناچار برخورد قهرآمیز که با خروج طرف مقابل از چارچوب روابط متمدنانه و پیمان‌های اجتماعی است؛ اما طبق سیره قطعی و قرآنی پیامبرk، رفتار او از دایره عدالت و انصاف خارج نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critique of Marco Schuler's view of the Prophet's interaction with the Jews of Medina

نویسنده [English]

  • ehteram rostami
Ph.D. graduate, in Quran and Islamic texts from University of Islamic science in Qom
چکیده [English]

Marco Shuler is one of the professors who have studied the Prophet's interactive approach with the tribes of the people of the Book, especially the Jews. Strong verses of the Holy Quran, in reporting on how the Prophet (PBUH) dealt with varied groups in society and interaction with different strata and minorities, can be a divine model for the officials of the Islamic government. Strong verses of the Holy Quran, a report on how the Prophet (PBUH) dealt with varied groups in society and interaction with different strata and minorities, can be a divine model for the officials of the Islamic government and a guide for decision-making in domestic and foreign policy. Purifying Qur'anic interpretations of false narrations and modifying this historical fact, shows the Qur'anic face of the Prophet's biography far from violent. The present study intends to answer the main question with the method of documentation, library tools, and the study of texts. The result of the interpretive analysis is that, contrary to Schuler's view, the non-acceptance of Islam did not lead to the expulsion of the Jews from Medina, but the breach of contract and the events of the BANI QINAGHAA market could lead to their expulsion. Also, selective reference to sources and lack of analysis, are from troubles of research of this Orientalist, about BANI QURAYZAH and BANI NADIR. By regarding to the verses of the Holy Quran and the history of Islam, there are two ways in which the Prophet (PBUH) interacted with the Jews of Medina, dialogue, peace, agreement or inevitably strong reaction which is the result of the other side's departure from the framework of civilized relations and social covenants. But according to the definite and Qur'anic tradition of the Prophet (PBUH), his behavior has not been outside the scope of justice and fairness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medina Jews
  • the Holy Prophet (PBUH)
  • Marco Schuler
  • interactive approach