بررسی دیدگاه راینر برونر در تحریف از دیدگاه فریقین

نویسندگان

1 استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء

چکیده

بحث وقوع یا عدم وقوع تحریف در قرآن کریم، یکی از مباحث چالشی و مورد اختلاف مسلمانان بوده است و مستشرقان نیز طبعاً به بحث دراین‌باره پرداخته­اند. «برونر» مستشرق فرانسوی، مقاله خود را با عنوان «اختلاف اهل‌سنت و شیعه در موضوع تحریف قرآن در قرن بیستم» به این موضوع اختصاص داده است. واکاوی اندیشه‌های وی و چگونگی گزارش دهی او نسبت به آراء علمای اسلامی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. نوشتار حاضر ضمن ترجمه مقاله برونر، به تبیین زوایای فکری نویسنده می­پردازد و به این سؤال پاسخ می‌دهد که برونر در گزارش خود تا چه حد رعایت انصاف کرده و مطابق با واقع عمل کرده است؟ برونر سیر تاریخی اعتقاد به تحریف را در بین شیعه و اهل‌سنت بررسی کرده و تصریح می­کند که این باور به دلیل پایه­های ضعیف­اش در بین مسلمانان عمومیت نیافته است و مبنای تحریف ناپذیری قرآن را از منظر مسلمانان، نصوص قرآنی از جمله آیه ۹ سوره حجر می­داند.
گرچه برونر سعی در امانت‌داری و گزارش منصفانه نسبت به آرای علمای اسلامی در موضوع وقوع یا عدم وقوع قرآن داشته است؛ اما در مواردی هرچند اندک، دچار برداشت­های ناصواب شده است. روش این مقاله، توصیفی ـ تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An examination of Rainer Brunner's view of distortion from the point of view of the two sect (Shiites and Sunnis)

نویسندگان [English]

  • Fathiyah Fattahizadeh 1
  • sajedeh nabaei 2
1 Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Al-Zahra University
2 PhD student in Quran and Hadith, Al-Zahra University
چکیده [English]

The issue of the occurrence or non-occurrence of distortion in the Holy Qur'an has been one of the most challenging and controversial issues among Muslims and Orientalists have naturally discussed it as well. The French Orientalist Brunner has devoted his article to this issue, entitled "The difference between Sunnis and Shiites on the subject of the distortion of the Qur'an in the twentieth century".
The analysis of his thoughts and how he reports on the views of Islamic scholars has particular importance. The present paper, while translating Bruner's article, explains the author's intellectual dimension and answers the question to what extent has Brunner observed fairness in his report and how acted in accordance with reality? 
Brunner examines the historical course of the belief in distortion among Shiites and Sunnis and states that this belief has not become popular among Muslims due to its weak foundations, and that verses from the Holy Qur'an, including verse 9 of Surah Al-Hijr, are the basis of this idea that the Holy Quran is not distorted.
Although Brunner has tried to be honest with the opinions of Islamic scholars on the issue of the occurrence or non-occurrence of the distortion of the Holy Quran and to present a fair report; but in some cases, but in a few cases, he also had misconceptions. The method of this article is descriptive-analytical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • RAINER BRUNNER
  • Quran distortion
  • Sunni and Shiite differences
  • MUHADDITH NOURI
  • verse 9 of Surah Al-Hijr