نقد مقاله «تلاوت» در دایرةالمعارف قرآن لایدن

نویسنده

دکترای تفسیر تطبیقی از دانشگاه قم و مدرّس دانشگاه

چکیده

«تلاوت» یکی از مفصل‌ترین مدخل­های دایرۀالمعارف لایدن بوده و مشتمل بر مباحث ذیل است: معنا و تعریف تلاوت، یکسان­انگاری تلاوت و قرائت، ارکان تلاوت، احادیثی درباره­ی تلاوت، زیباشناسی و مهارت صوتی در تلاوت. روش تحقیق در این مقاله، کتابخانه­ای و تحلیلی است، بر این مبنا ابتدا گزارش جامع از مقولات مذکور در این مدخل ارائه شده، سپس این مطالب با معیار قرآن کریم و منابع علوم قرآنی مورد ارزیابی و نقد قرار می­گیرد؛ تا نظریه صحیح در هر موضوع معرفی و تبیین گردد. به‌طورکلی تلاوت، صرف قرائت آیات نبوده، بلکه علاوه بر آن، دلالت بر امتثال و اتباع از مضامین قرآنی نیز دارد؛ از سویی یکی از جنبه­های اعجاز بیانی قرآن، نظم آهنگ و موسیقی خاص موجود در کلمات قرآنی است که توجه به این موسیقی، به همراه رعایت قواعد تلاوت از سوی قاری، اثرگذاری آیات بر خواننده و مستمع مضاعف می­شود. به‌عبارت‌دیگر، درصورتی‌که قرائت با عنصر ترتیل ـ به معنای تبیین و انسجام کلمات و عبرت­گیری از آیات ـ همراه شود، تلاوت محقق می‌گردد و در این حالت است که تالی قرآن ـ به تعبیر روایات اسلامی ـ حامل قرآن و الگویی بر اساس معیار فرهنگ اسلامی ـ قرآنی برای مردم آن جامعه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critique of the article "Recitation [Tilawat]" in Leiden Encyclopedia of Qur’an

نویسنده [English]

  • mostafa zarnegar
Ph.D. in Comparative Exegesis from Qom University and University Lecturer
چکیده [English]

"Recitation [Tilawat]" is one of the most detailed entries in Leiden's encyclopedia and includes the following topics: meaning and definition of recitation [Tilawat], similarity of Tilawat and Qira’t, elements of recitation [Tilawat], hadiths about recitation [Tilawat], aesthetics and sound skills in recitation [Tilawat]. The research method in this article is documental and analytical. Based on this fact, first a comprehensive report on the categories mentioned in this entry is presented, then these materials are evaluated and critiqued with the criteria of the Holy Qur’an and sources of Qur’anic sciences in order to introduce and explain the correct theory in each subject. In general, Tilawat is not just a Qira’t of verses, but in addition, it indicates obedience and following the Qur'anic themes; On the other hand, one of the aspects of the expressive miracle of the Qur'an is the order of the song and the specific music in the Qur'anic words that paying attention to this music along with applying the rules of recitation [Tilawat] by the reciter doubles the influence of verses on audience and listener. In other words, if the Qira’t is accompanied by the element of Tartil, which means explaining and coherence of words and learning from the verses, the recitation [Tilawat] is achieved, and it is in this case that the Tali of the Qur'an, according to Islamic narrations, carries the Qur'an and will be a role-model on the base Islamic - Qur’anic cultural criterion for the people of that society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recitation [Tilawat]
  • Leiden Encyclopedia of Qur’an
  • Elements of Qira’t
  • Hadiths Concerning Recitation [Tilawat]
  • Sources of Qur’anic Sciences