اعضای هیات تحریریه

هیات تحریریه:

قاسم کاکایی: استاد دانشگاه شیراز

مجید معارف: استاد دانشگاه تهران

سید رضا مودب :استاد دانشگاه قم

محمد علی رضایی اصفهانی استاد جامعه المصطفی/ استاد نمونه کشوری در سال 1390

محمد فاکر میبدی: استاد جامعه المصطفی/ استاد نمونه کشوری در سال 1393

  محمد حسن زمانی: استادیار جامعه المصطفی/ پایه گذار رشته قرآن و مستشرقان

حسین علوی مهر: دانشیارجامعه المصطفی

محمد جواد اسکندرلو:دانشیارجامعه المصطفی

اعضای هیات تحریریه

محمد حسن زمانی

علوم قرآن و حدیث ومستشرقان و.. دانشیار و هیئت علمی جامعه المصطفی

miu.ac.ir/index.aspx?pageid=17743
mhzamaniyahoo.com
02537110535


عضو هیئت علمی گروه مستشرقان مدرسه عالی قرآن و علوم مجتمع عالی قرآن و حدیث