بررسی مقاله «اعداد» دایرةالمعارف قرآن الیورلیمن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . استادیار گروه حدیث جامعة المصطفی العالمیة mohsenkhoshfar@yahoo.com

2 .دانشجوی دکتری رشته قرآن و مستشرقان جامعة المصطفی العالمیة (نویسنده مسئول

چکیده

چکیده
مقاله «اعداد» (Numbers)، از مستشرق مسیحی خانم افنان اچ فتانی، در دایرة‌المعارف قرآن الیور لیمن به چاپ رسیده است. نویسنده با مراجعه به آیات قرآن کریم سعی دارد تا حدودی دیدگاه قرآن کریم را درباره اعداد به دست آورد و ادعای اعجاز ریاضی و عددی در قرآن را بررسی و نظم شگفت­انگیز اعداد موجود در قرآن را منعکس ‌نماید. پژوهش حاضر به بررسی نقاط قوت و ضعف این مقاله، به لحاظ ساختاری و محتوایی می‌پردازد. بهره­گیری از ترجمه مناسب قرآن و مستند بودن مطالب به آیات قرآن و اشاره به لطایف قرآنی از نکات مثبت مقاله است. در مقابل، اشکالات ساختاری همچون عدم بررسی واژه و معنای «عدد» و اشکالات محتوایی چون مستند نبودن مطالب به منابع، تعمیم نادرست یک نظر به همه مسلمانان و خلط میان شگفت­انگیزی اعداد قرآن با اعجاز قرآن بر این مقاله وارد است. همچنین در این مقاله سعی شده است با ارائه مطالب تکمیلی این اشکالات مرتفع گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of "Numbers" article in Oliver Lyman's Encyclopedia of the Quran

نویسندگان [English]

 • Khoshfar Mohsen 1
 • Masoud Shamabadi 2
1 (PhD in Comparative Interpretation of the Al-Mustafa International Socieuniversity) mohsenkhoshfar@yahoo.com
2 PhD student in Quran and Orientalists, Mustafa International University (responsible author
چکیده [English]

Abstract
“Numbers" article, From the Christian Orientalist, Mrs. Afnan H. Fatani, published in Oliver Lyman's Encyclopedia of Qur’an. By referring to verses from the Holy Qur’an, the author tries to obtain the view of the Holy Quran about numbers to some extent and examines the claim of mathematical and numerical miracles in the Qur’an and reflects the wonderful order of the numbers in the Holy Qur’an. The present study examines the strengths and weaknesses of this article in terms of structure and content. Using the proper translation of the Qur'an and documenting the contents to the verses of the Qur'an and referring to the Qur'anic subtle substances are some of the positive points of the article. In contrast, there are structural flaws such as: the lack of study of the word "number “and its meaning  and content flaws such as: the undocumented nature of the material, the incorrect generalization of one view to all Muslims, and the confusion between the amazing numbers of the Qur'an and the miracle of the Qur'an. Also, in this article, we have tried to solve these problems by providing additional materials.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Numbers
 • numerical miracle
 • Orientalists
 • Oliver Lyman Quran Encyclopedia
 • Afnan H. Fatani
 
 1. قرآن کریم، ترجمه: رضایی اصفهانی، محمدعلی و همکاران، ‌موسسه تحقیقاتی فرهنگی دارالذکر، قم: 1383ش.
 2. ابن اثیر جزری، مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، دار احیاء التراث العربی، بیروت: 2001م.
 3. ابن‌ درید، ‌ابوبکر محمد بن حسن،‌ جمهره اللغة، بی­نا، بی­جا: بی­تا.
 4. ابن‌ فارس، ابوالحسین أحمد، معجم مقاییس اللغه، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، مکتبه الاعلام الاسلامی، بی‌جا: 1404 ق.
 5. ابن‌ معصوم همدانی، سید علی، الطراز الاول و الکناز لما علیه من لغة العرب المعمول، تحقیق: موسسه آل البیت لاحیاء التراث، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، مشهد:‌ 1431 ق.
 6. ابن‌ منظور، لسان العرب، نشر ادب الحوزه، قم: ‌1405 ق.
 7. ابوعلی سینا، الالهیات من کتاب الشفاء، تحقیق حسن حسن‌زاده آملی، ‌مرکز النشر مکتب الاعلام الاسلامی، قم: 1376 ش/ 1418 ق.
 8. أحمد نکری، قاضی عبدالنبی بن عبدالرسول، جامع العلوم فی اصطلاحات الفنون ملقب به دستور العلماء،‌ موسسه الاعلمی، بیروت: 1395 ق/ 1975 م.
 9. اخوان‌الصفا،‌ رسائل اخوان‌الصفا و خلان الوفاء، موسسة الأعلمی، بیروت: 1426 ق/ 2005 م.
 10. نهاد جرّار، بسّام، اعجاز الرقم 19 فی القرآن الکریم، المؤسسة الاسلامیة، بیروت: الطبعة الثانیة، 1414ق.
 11. بخیت، عبدالباسط محمود، اشارات قرآنیه للعلوم الریاضیة و الإعجاز الحاسبی، مراجعه و تقدیم: زغلول راغب نجار، الهیئه المصریه العامه للکتاب، قاهره: 2006 م.
 12. پهلوان، منصور و شفیعی، سعید، «ارزیابی و نقد نظریه‌ی اعجاز عددی قرآن»، دو فصلنامه پژوهش­های قرآن و حدیث، دفتر اول، پاییز و زمستان 1388 ش.
 13. جوهری، ‌اسماعیل بن حماد، ‌الصحاح، تحقیق: أحمد عبدالغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت: چاپ چهارم، 1407 ق/ 1987 م.
 14. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ‌موسسه آل البیت علیهم‌السلام لإحیاء‌التراث، بیروت: الطبعة الثانیة، ‌1414 ق.
 15. خلیفه، رشاد، اعجاز عددی قرآن، ترجمه: سید محمدتقی آیت‌اللهی، انتشارات دانشگاه شیراز، شیراز: دی‌ماه 1365 ش.
 16. راغب اصفهانی،‌ المفردات فی غریب القرآن، دفتر نشر الکتاب، بی­جا: 1404 ق.
 17. رضایی اصفهانی، محمدعلی، «بررسی دایرة‌المعارف قرآن لیمن»،‌ قرآن­پژوهی خاورشناسان، پاییز و زمستان 1385 ش.
 18. رضایی اصفهانی، محمدعلی، علوم قرآن 2 (اعجاز قرآن در علوم طبیعی و انسانی)، مرکز بین­اللملی ترجمه و نشر المصطفی، قم: 1392 ش.
 19. رضایی اصفهانی، محمدعلی، علوی‌مهر، حسین، «بررسی اعجاز قرآن در دانشنامه قرآن الیور لیمن»، قرآن‌پژوهی خاورشناسان، دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1397.
 20. 20. زبیدی، محمد بن محمد مرتضی ، تاج العروس، تحقیق: علی شیری، دارالفکر، بیروت: بی‌تا.
 21. 21. زمخشری، جارالله محمود بن عمر، اساس البلاغة، دارالکتب المصریه، قاهره: 1922م.
 22. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و دکتر ابراهیم سامرایی،‌ موسسه دارالهجره، ‌بی‌جا: 1410 ق.
 23. فیومی، أحمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، موسسه دارالهجره، قم: 1405 ق.
 24. علوی‌مهر، حسین، محمدبلو، عبدالقادر، بررسی مدخل «وحی» در دایرة المعارف اولیور لیمن، قرآن‌پژوهی خاورشناسان، دوره 14، شماره 27، پاییز و زمستان 1398.
 25. قرشی، سید علی‌اکبر، قاموس قرآن، ‌دارالکتب العلمیه، طهران: چاپ سوم، 1361 ش.
 26. طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، جامعه مدرسین، قم: 1417 ق.
 27. طریحی، فخر الدین بن محمد، مجمع البحرین، نشر مرتضوی، تکهران: 1375ش.
 28. لیمن، الیور، دانشنامه قرآن الیورلیمن،‌ انتشارات اطلاعات، تهران: 1393 ش.
 29. لیتل هیث، سر تامس، تاریخ ریاضیات یونان، ترجمه: احمد آرام، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران: 1381 ش.
 30. مصطفوی، ‌حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، وزارة الثقافة و الإرشاد الاسلامی، تهران: 1368 ش.
 31. 31. معرفت، محمد هادی، علوم قرآنی، موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، قم: 1378ش.
 32. مؤدب، سید رضا،‌ مقاله نقد دایرة‌المعارف قرآن لیمن بر اساس آراء و مبانی شیعه، مجله شیعه شناسی، پاییز 1387 ش.