نقد دیدگاه تأثیرگذاری یهود و مسیحیت در اسلام، هارالد سوئرمن

نوع مقاله: علمی ـ ترویجی

نویسندگان

1 هیات علمی دفتر تبلیغات

2 مدرس معارف و متون اسلامی گروه معارف دانشگاه امیرالمومنین علیه السلام

چکیده

چکیده
بررسی دیدگاه‌های مستشرقان در مورد اسلام یکی از مباحث مهم در میان اندیشه‌وران حوزه علوم قرآنی است. هدف از تحقیق حاضر بررسی دیدگاه‌های هارالد سوئرمن، شرق‌شناس آلمانی در مقاله «اسلام اولیه بر اساس منابع یهود و مسیحیت» است که در اظهارات خود تلاش می‌کند تأثیرگذاری یهود و مسیحیت را در اسلام اثبات کند. روش این نوشتار که نتیجه یک پژوهش است، به روش کتابخانه‌ای متکی است و ازنظر هدف کاربردی است و از جهت سطح تحلیل برخوردار از ماهیتی توصیفی- استنباطی است. داده‌های موردنظر از راه مطالعات کتابخانه‌ای و با استفاده از ابزار فیش جمع‌آوری شده‌اند و به شکل گفتمان پاسخ داده ‌شده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مستشرقان به دنبال تضعیف دین اسلام هستند و با استفاده از منابع ضعیف، شبهات خود را وارد دین کرده و بعد به قرآن نسبت می‌دهند. نتیجه حاصل از تحقیق این شد که سوئرمن و مستشرقانی همچون کرون و کوک که دیدگاه گلدزیهر را توضیح می‌دهند، دین یهود و مسیحیت را تأثیرگذار در اسلام اولیه و گسترش آن می‌دانند و اسلام را خشونت‌طلب و قوم‌گرا معرفی می‌کنند که این اظهارات با آیات قرآن و منابع اصیل رد شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critique of the Influential Perspective of Judaism and Christianity on Islam, Harald Suerman

نویسندگان [English]

 • Mehdi Habibollah 1
 • davood ebrahimpoor 2
1 Faculty of Advertising Bureau
چکیده [English]

Abstract
The study of Orientalists' views on Islam is one of the most important issues among thinkers in the field of Qur’anic sciences. The purpose of the present study is to examine the views of the German orientalist Harald Suermann in his article "Early Islam Based on Jewish and Christian Sources", which seeks to prove the influence of Judaism and Christianity in Islam. The method of this paper, which is the result of a research, is based on the library method and is applied in terms of purpose and has a descriptive-inferential nature in terms of the level of analysis. The data were collected through library studies using the Fish tool and answered in the form of discourse. The research findings show that Orientalists seek to weaken the religion of Islam and, using weak sources, introduce their doubts into the religion and then attribute it to the Holy Quran. The result of this research is that Suerman and Orientalists such as Krone and Cook, who explain Goldziher's view, consider Judaism and Christianity to be influential in early Islam and its spread, and introduce Islam as violent and ethnic, which, of course, the verses of the Qur'an and Original Islamic sources refute these statements.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Harald Suerman
 • impressionability
 • İslam
 • Judaism
 • Christianity
 • orientalism
منابع
 1. قرآن کریم، ترجمه: فولادوند، محمدمهدی، دارالقرآن الکریم (دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی)، تهران: 1415.
 2. آیتى، محمدابراهیم، ترجمه: تاریخ یعقوبى، دار تهران، تهران: 1342.
 3. الهی، عباس، سازندگی، مهدی، نقد مقاله ابراهیم (ع) نوشته فایرستون، قرآن‌پژوهی خاورشناسان، سال 15، شماره 28، بهار و تابستان 1399.
 4. بدوی، عبدالرحمن، دفاع از قرآن در برابر خاورشناسان، ترجمه: سید حسین سیدی، آستان قدس رضوی، مشهد: 1382.
 5. بیات، علی، «بررسی تاریخ‌نگاری یعقوبی به لحاظ منابع»، پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی، 1390 ش.
 6. پارسا، فروغ، خاورشناسان و جمع قرآن، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1390.
 7. توفیقی، حسین، «کتاب یهودیت، مسیحیت و اسلام»، هفت‌ آسمان، 1385.
 8. چولر، جرج، «جمع و تدوین قرآن»، پژوهش‌های تاریخی و ادبی در قلمرو قرآن، شماره ۷، 2010.
 9. رنجبران، داود، «پژوهش تاریخی مؤلفه‌های گفتمان یهودی»، پژوهش‌های تاریخی، شماره 40، 1397.
10. رنجبران، داود، «رد ادعای تأثیرپذیری اسلام از ادیان پیشین خود»، مطالعات معرفتی در دانشگاه‌‌های اسلامی، شماره 61، 1393.
11. سوئرمن، هارالد، «اسلام اولیه بر اساس منابع مسیحی و یهودی»، پژوهش‌های تاریخی و ادبی در قلمرو قرآن، ش 7، 2010.
12. قضائی، محمدرضا، سعدی، احمد، نقد دیدگاه گلدزیهر در مورد اقتباس آموزه‌های اسلام از یهود، قرآن‌پژوهی خاورشناسان، دوره 14، شماره 26، بهار و تابستان 1398.
13. صالحی، مهدی، مسجدجامعی، محمد، مقری، احمد، «گفت‌وگوی اسلام و مسیحیت در ایران معاصر: نگرشی آسیب‌شناختی»، پژوهش‌های ادیانی، شماره ۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۴.
14. الصورى، ویلیام، تاریخ الحروب الصلیبیه (الاعمال المنجزه فیما وراء البحار)، 2004.
15. طالقانی، محمود، پرتوی از قرآن، شرکت سهامی انتشار، بی‌جا: چاپ سوم، بی‌تا.
16. طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم: 1417 ق.
17. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، انتشارات ناصرخسرو، تهران: 1372.
18. گلدزیهر، ایگناس، درس­هایی درباره­ اسلام، مترجم: علی‌نقی منزوی، کمانگیر، تهران: چاپ دوم، 1357.
19. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، تهران: 1374.
20. مونتگمری، وات، برخورد آراء مسلمانان و مسیحیان، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران: ۱۳۷۳.
21. مونتگمری، وات، محمد پیامبر و سیاست­مدار، ترجمه: اسماعیل والی زاده، کتاب‌فروشی اسلامیه، تهران: 1344.
22. نورائی، محسن، «نقد و بررسی دیدگاه ویلیام فدرر درباره مصادر قرآن»، پژوهش‌نامه معارف قرآنی، شماره 29، 1396.
23. یعقوبی، احمد، البلدان، دارالکتب العلمیه، بیروت: 1422.
24. یعقوبی، احمد، تاریخ یعقوبى، دارالکتب العلمیه، بیروت: 1379.
 1. Crone, P (1980).Islam, Judeo-Christianity and Byzantine Iconoclasm. In JSAI,ii
 2. Goldziher, Ignaz (1981). Introduction to Islamic Theology and Law, Trans. By Andras and Ruth Hamori, Princeton University Press.
 3. Suermann, Harald. “Der byzantinische Endkaiser bei Pseudo-Methodicus.”OriensChristianus 71 (1987): 140–155.
 4. Suermann, Harald. “Juden und Muslime gemas christlichen Texten zur Zeit Muhammads und in der Fruhzeit des Islams.” In Annäherung an das Fremde:XXVI. Deutscher Orientalistentag vom 25. bis 29.9.1995 in Leipzig, edited by Holger Preissler and Heidi Stein, 145–154. Stuttgart, 1998.
 5. Suermann, Harald. “Sebeos’ Bericht uber den Islam.” In Sprache undGeist: PeterNagel zum 65. Geburtstag, edited by Walter Beltz, Ute Pietruschka, and JurgenTubach, 311–327. Halle and Wittenberg, 2003
 6. Suermann, Harald. Die geschichtstheologische Reaktion auf die einfallenden Muslimein der edessenischen Apokalyptik des 7. Jahrhunderts. Frankfurt (Main), 1985.