بررسی نظریه تجربه نبوی یوسف دره حداد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

< p>در جهان غرب و به‌طور عمده دنیاى مسیحى، به دلیل تحریف‌های کتب عهد عتیق و جدید و نارسایى آموزه‌های مذکور، نظریات گوناگونى پیرامون وحیانى بودن یا نبودن این کتب مطرح شده که صرف‌نظر از درستى یا نادرستى آن عقاید و آراء در مورد عهدین، تعمیم آن نظرات به قرآن کریم جفایی در حق این کتاب آسمانی است. دره حداد یکی از مستشرقان غیرمسلمانانی است که سعی کرده است با مقایسه تطبیقی قرآن و عهدین و تقسیم‌بندی رسالت پیامبر اکرم (ص) در پنج مرحله زمانی متفاوت، قرآن کریم را حاصل تجربه پیامبر اکرم (ص) معرفی نماید. این مقاله بر آن است با روش تحلیلی ـ انتقادی و با توجه به تفاوت محتوایی و هنری بسیار از آموزه‌های قرآنی (قصص) با عهدین و الهی بودن منشأ دریافت‌های وحیانی حضرت محمد (ص)، دیدگاه وی در این خصوص را بررسی نماید. افزون بر این‌که با توجه به عصمت آن حضرت در دریافت وحی، معجزه بودن قرآن، امّی بودن پیامبر (ص) و آیات فراوان قرآنی، تجربی بودن وحی نبوی و تأثیر از یهود و مسیحیت، نیز تأثیرپذیری قرآن کریم از فرهنگ زمانه جاهلیت و به‌طورکلی ایده همسان‌انگاری وحی قرآنی با تجربه دینی مردود می‌گردد.
< p dir="RTL"> 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Theory of the Prophetic Experience of Revelation, Yousef Darreh Haddad

نویسنده [English]

 • Hussain Alavi Mehr
Hussein Alavi Mehr, Associate Professor, Al-Mustafa International University halavimehr5@gmail.com
چکیده [English]

< p >< p >Abstract
< p >In the Western world, and especially among Christianity, due to the distortions of the books of the Old and New Testaments and the inadequacy of these teachings, various theories have been put forward as to whether these books are revelatory or not, regardless of whether they are true or false, the generalization of those views to the Holy Qur''''''''an is a persecution of this divine book. Yousef D. Haddad is one of the non-Muslim Orientalists who have tried to introduce the Holy Quran as a result of the experience of the Holy Prophet (PBUH) by comparatively comparing the Qur''''''''an and the Testaments and dividing the mission of the Holy Prophet (PBUH) into five different time stages. This article intends to examine his views on this issue by analytical-critical method and considering the difference in content and art of many Qur''''''''anic teachings (stories) with the Testaments and the divinity of the source of the revelatory findings of Prophet Mohammad (PBUH).
< p >Moreover, due to: the infallibility of the prophet (PBUH) in receiving revelation, the miracle of the Qur''''''''an, being illiterated the Prophet (PBUH) and many verses of the Holy Qur''''''''an, the empirical nature of the prophetic revelation and impressionability from Judaism and Christianity, and Holy Qur''''''''an''''''''s impressionability from the culture of ignorance and The idea of the homogeneity of Qur''''''''anic revelation with religious experience is generally become rejected.
< p >.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Revelation
 • religious experience
 • Qur’an
 • Orientalists
 • Yousef Darreh Haddad
 
 منابع
 1. قرآن کریم، ترجمه: رضایی اصفهانی محمدعلی و همکاران، موسسه تحقیقاتی فرهنگی دار الذکر، قم: 1383 ش.
 2. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب‏، دارالصدر، بیروت: 1414 ق.
 3. انطونیوس، نجیب، معجم اللاهوت الکتابی، اشرف علی الترجمه ونقدها علمیا نیافه المطران، دارالمشرق، بیروت: 1991.
 4. باربور، ایان، علم و دین، ترجمه: بهاءالدین خرمشاهی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران: پنجم، 1385.
 5. بدوی، عبدالرحمان، دفاع از قرآن در برابر آرای مستشرقان، ترجمه: سید حسن سیدی، آستان قدس رضوی، مشهد: 1388 ش.
 6. بروکلمان، کارل، تاریخ الشعوب الاسلامیه، دارالعلم للملائین، بیروت: 1988 م.
 7. بوکای، موریس، مقایسه‌ای میان تورات، انجیل، قرآن و علم، ترجمه: ذبیح الله دبیر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران: 1382 ش.
 8. پترسون، مایکل، عقل و اعتقاد دینی، ترجمه: احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، طرح نو، تهران: چاپ سوم، 1379 ش.
 9. پراودفوت، وین، تجربه دینی، ترجمه: عباس یزدانی، بوستان کتاب، قم: 1381 ش.
10. پورت، جان دیون، عذر تقصیر به پیشگاه محمد (ص) و قرآن، ترجمه: سید غلامرضا سعیدی به کوشش و مقدمه سید هادی خسروشاهی، تهران: 1388 ش.
11. تالیا فروّ، چارلز، فلسفه دین در قرن بیستم، ترجمه: انشاءالله رحمتی، دانش، تهران: 1382 ش.
12. جمیله، مریم، خاورشناسی و توطئه خاورشناسان، ترجمه: غلامرضا سعیدی، دارالتبلیغ الاسلامی، قم: 1351 ش.
13. جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، دارالعلم للملائیین، مصر: 1970 م.
14. جوادی آملی، عبدالله، وحی و نبوت در قرآن، مرکز نشر اسراء، قم: 1381.
15. حتی، فیلیپ خوری، تاریخ عرب، ترجمه: ابوالقاسم پاینده، نشر آگاه، تهران: چاپ سوم، 1380 ش.
16. خسروپناه، عبدالحسین، قلمرو دین، مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه قم، قم: 1388 ش.
17. دره حداد، یوسف، الانجیل فی القرآن، منشورات المکتبة البولسیه، بیروت: الطبعة الثانیه، 1982 م.
18. دره حداد، یوسف، القرآن دعوة نصرانیة، منشورات المکتبة البولسیه، بیروت: الطبعة الثانیه، 1986 م.
19. دره حداد، یوسف، القرآن و الکتاب، اطوار الدعوة القرآنیه، منشورات المکتبة البولسیه، بیروت: الطبعة الثانیه، 1986 م.
20. دره حداد، یوسف، القرآن و الکتاب، بیئة القرآن الکتابیه، منشورات المکتبه البولسیه، بیروت: الطبعة الثانیه، 1996 م.
21. دره حداد، یوسف، القرآن و المسیحیت، منشورات المکتبة البولسیه، بیروت: بی‌تا.
22. دره حداد، یوسف، نظم القرآن و الکتاب «اعجاز القرآن»، منشورات المکتبة البولسیه، بیروت: 1982 م.
23. دره حداد، یوسف، نظم القرآن و الکتاب «معجزه القرآن»، منشورات المکتبه البولسیه، بیروت: بی‌تا.
24. دورانت، ویل، قصه الحضاره، دارالفکر، بیروت: 1973 م.
25. رشیدرضا، محمد، الوحی المحمدی، موسسة عزالدین، بیروت: الطبعة الثالثه، 1406 م.
26. زیدان، جرجی، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه: علی جواهر کلام، امیرکبیر، تهران: 1352.
27. سابا، جورج، علی عتبة الکتاب المقدس، دارالکتب العلمیه، بیروت: 1987 م.
28. سالم الحاج، نقد الخطاب الاستشراقی، دارالمدارس الاسلامی، لیبیا: 2002 م.
29. شایگان، داریوش، هانری کربن، آفاق تفکر معنوی در اسلام، ترجمه: باقر پرهام، انتشارات فروزان، تهران: چاپ چهارم، 1385 ش.
30. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، ناصرخسرو، تهران: 1376ش.
31. عصاصه، سامی، القرآن لیس دعوة نصرانیه، دارالوثائق، دمشق: 2003 م.
32. علوی‌مهر، حسین، مسأله وحی و پاسخ به شبهات، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی، قم: چاپ دوم، 1394 ش.
33. علوی‌مهر، حسین، محمدبلو، عبدالقادر، بررسی مدخل «وحی» در دایرة المعارف اولیور لیمن، قرآن‌پژوهی خاورشناسان، دوره 14، شماره 27، پاییز و زمستان 1398.
34. عهدین، (کتاب مقدس) ترجمه: گروهی، انجمن کتاب مقدس ایران، تهران: 2007.
35. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، هجرت، قم: چاپ دوم، 1410 ق.
36. فعالی، محمدتقی، تجربه دینی و مکاشفه عرفانی، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، تهران: 1380 ش.
37. قائمی‌نیا، علیرضا، تجربه دینی و گوهر دین، بوستان کتاب، قم: 1381 ش.
38. قضائی، محمدرضا، سعدی، احمد، «نقد دیدگاه گلدزیهر در مورد اقتباس آموزه‌های اسلام از یهود»، قرآن‌پژوهی خاورشناسان، دوره 14، شماره 26، بهار و تابستان 1398.
39. کریمی، مصطفی، وحی شناسی، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، قم: 1386 ش.
40. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی فی الاصول و الفروع، دارالاضواء، بیروت: 1985 م.
41. گارودی، لویس قنواتی، فلسفة الفکر الدینی بین الاسلام و المسیحیه، نقله الی العربیه صبحی صالح، فرید جبر، دارالعلم للملایین، بیروت: 1983 م.
42. گلدزیهر، ایگناز، العقیدة و الشریعة فی الاسلام، ترجمه: محمد یوسف موسی و دیگران، دارالرائد العربی، بیروت: 1992 م.
43. گوستاولوبون، تاریخ تمدن اسلام و عرب، ترجمه: هاشم حسینی، کتابچی، تهران: 1364.
44. گیورگیو، کونستان ورژیل، محمد پیامبری که از نو باید شناخت، ترجمه: ذبیح الله منصوری، امیرکبیر، تهران: 1342.
45. لاهوری، اقبال، احیای فکر دینی، ترجمه: احمد آرام، رسالت قلم، تهران: 1346 ش.
46. ماسون، دنیز، قرآن و کتاب مقدس: درون مایه‌های مشترک، ترجمه: فاطمه سادات تهامی، انتشارات دفتر پژوهش و نشر سهروردی، تهران: 1379.
47. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، داراحیاء التراث العربی، بیروت: 1403ق.
48. محمدرضایی، محمد، کلام جدید با رویکرد تطبیقی، دفتر نشر معارف نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، قم: 1390 ش.
49. معرفت، محمدهادی، التمهید فی علوم القرآن، موسسه تمهید، منشورات ذوی القربى: قم المقدسة: 1386 ش.
50. مک لنان، گرگور، پلورالیزم، آشیان، تهران: 1388 ش.
51. منتظری، حسین‌علی، سفیر حق و صفیر وحی، خرد آوا، تهران: 1377 ش.
52. هاکس، جیمز، قاموس کتاب مقدس، ترجمه و تالیف، مستر هاکس، اساطیر، تهران: 1377 ش.
53. هیک، جان، فلسفه دین، ترجمه: بهرام راد، انتشارات بین المللی الهدی، تهران: چاپ سوم، 1381 ش.
54. و. ت، استیس، عرفان و فلسفه، ترجمه: بهاءالدین خرمشاهی، سروش، تهران: 1367 ش.
55. وات، مونتگمری، محمد پیامبر و سیاستمدار، ترجمه: دارالترجمه ایران، کتابفروشی اسلامیه، تهران: 1344 ش.
56. وات، مونتگمری، محمد فی المدینه، تعریب: شعبان برکات، منشورات مکتبه العصریه، بی‌تا.
57. یزدانی، عباس، تجربه دینی، مجموعه نگاه نو، زلال کوثر، قم: 1383.
58. ELIADE.MIRCEA (1995).the encyclopedia of religion.simon Schuster macmillan.new York.