نقد مبناشناختی جیمز بلمی؛ با تکیه بر آراء آیت الله فاضل لنکرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه مجتمع آموزش عالی بنت الهدی گروه قرآن و حدیث

2 مدرس و پژوهشگر حوزه و دانشگاه

چکیده

با دقت در آثار قرآن‌پژوهان غربی شاهد اختلاف دیدگاه‌های ایشان هستیم که عمدتا ناشی از اختلاف در مبانی و پیش‌فرض‌های اختصاصی آن‌هاست. در ارزیابی دیدگاه‌های مستشرقان، بیش و پیش از نقد نتایج، باید به تحلیل مبانی آن‌ها پرداخت. این یک اقدام زیر بنایی و آکادمیک در تحقیقات قرآنی غربیان است که مورد توجه واقع نشده است. جیمز بلمی از مستشرقان تجدید نظرطلب است که «نقد متن قرآن» را به ‌عنوان یک روش برگرفته از کتاب مقدّس، مطرح کرد و در تألیفاتش به تشخیص خطاهای نوشتاری قرآن و اصلاح آن واژگان و جایگزینی واژه جدید پرداخت. در نوشتار پیش رو پس از تبیین مبانی روش‌ نقد متن قرآن توسط این قرآن‌پژوه غربی، به ارزیابی این مبانی و پیش‌فرض‌ها با تکیه بر نظریات آیت‌الله فاضل لنکرانی پرداخته شد. با بررسی‌های صورت‌گرفته در آثار جیمز بلمی مشخص شد، دیدگاه‌ وی دو مبنای «وقوع خطا در قرآن و لزوم اصلاح آن خطاها» و «اصالت متن مکتوب قرآن» استوار است. مبانی جیمز بلمی بر اساس تواتر شفاهی قرآن قابل نقد جدی است؛ چرا که انتقال قرآن بیش از متن مکتوب، متّکی بر سنّت شفاهی بوده است. روش مقاله توصیفی ـ تحلیلی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A CRITICAL STUDY OF JAMES BELLAMY'S FOUNDATION OF RELIGIOUS KNOWLEDGE BASED ON AYATOLLAH FAZEL LANKRANI'S OPINIONS

نویسندگان [English]

  • Nafise Amiri Dumari 1
  • Muhsen Ghamarzadeh 2
1 Faculty member of Al Mustafa Univercity
2 researcher and professor of Univercity
چکیده [English]

Through a careful look at in the works of Western Qur'anic scholars, we see differences in their views, largely due to differences in their specific principles and presumptions. In evaluating the views of the Orientalists, one must first analyze their thought foundations before critiquing the results. This is an underlying and academic measure in Western Qur'anic research that has not been addressed. James Bellamey is a revisionist scholar who introduced "Critique of the Text of the Qur'an" as a Bible-based approach, identifying errors in the writing of the Qur'an and correcting the vocabulary and replacing it with new words.
 In the following article, after explaining the fundamentals of the method of criticizing the text of the Qur'an by this Western Qur'anic scholar, these principles and assumptions are evaluated based on Ayatollah Fazel Lankrani's viewes. From the reviews made over James Bellamy's works, his view is based on two points: "the occurrence of an error in the Qur'an and the necessity of correcting those errors" and "the authenticity of the written text of the Qur'an". James Bellamy's foundations can be firmly criticized based on the oral narattion of the Qur'an, since the transmission of the Qur'an was based on oral narattion rather than written text. The method of this paper is descriptive-analytical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quranic Text Criticism
  • Writing Error in the Quran
  • Correction of the Quran
  • Ayatollah Fazel Lankarani
  • James Bellamy