بررسی دلایل رژی بلاشر در مورد کاستی قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه ایلام

2 دانشجوی دکتری رشته الهیات، گرایش علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام

چکیده

اگرچه شناخت سندی قرآن کریم؛ از جمله شناخت­هایی است که دلائل، قرائن، شواهد و مستندات کافی برای اثبات آن ارائه گردیده است؛ اما برخی از مستشرقین چون نتوانسته­اند و یا نخواسته­اند به این محکمات دست پیدا کنند، بر این پندارند که پس از رحلت رسول اکرمa، قرآن کریم مورد تحریف قرار گرفته است. این پژوهش ضمن ارائه دیدگاه رژی بلاشر؛ مستشرق فرانسوی، درباره تحریف به نقصان در قرآن کریم، شواهدی که سبب پذیرش این نظریه از سوی ایشان گردیده است، را مورد واکاوی قرار داده و با بررسی تاریخی پیدایش پنداشته­های وی، با ارائه دلایل مستند، شواهد محکم، قرائن مکتوب و روایات صحیح، عدم صحت ادعای ایشان را تبیین نموده است. روش تحقیق این پژوهش، اسنادی و تاریخی است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که بلاشر دیدگاه خود در این زمینه را بیشتر با اظهار شگفتی تبیین می‌نماید و از ارائه دلایل مستند و بیان قاطع خودداری کرده و شواهد شگفتی‌هایش نیز دسته ای از روایات ضعیف و غیر قابل استناد است که بیش­تر از سوی منابع اهل سنت وارد شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AN INVESTIGATION OF THE REASONS FOR RÉGIS BLACHÈRE'S QUR'ANIC DEFICIENCIES

نویسندگان [English]

  • seyed mohammad reza hosseini nia 1
  • nagmiye gharavand 2
1 Department of Quranic Sciences and Hadith, School of Theology, Ilam University
2 Ph.D. student of theology, Quranic and Hadith studies at Ilam University
چکیده [English]

Although the documentative knowledge of the Holy Qur'an is one of those that has provided sufficient evidence, cpntextual evidence, and testimonies to support it, some scholars have failed to or did not want to reach these arguments. So, they assumed that the Holy Quran was distorted after the death of the Prophet (p.b.h).
This research, while presenting the view of French Orientalist Régis Blachère regarding distortion in the Holy Qur'an, analyzes the evidence that led him to accept this theory, and provides historical evidence by examining the historical origins of his ideas. Eventually, firm evidence, written testimonies, and correct narratives have proved his claim incorrect.
Research Methodology in this research is historical and documentary. The findings of this study show that Blachère expresses his views in this regard more astonishingly, refusing to provide documentary reasons and decisive expression, and the evidence of his wonders is a series of weak and untrustworthy narratives that most came from Sunni sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Orientalists
  • Régis Blachère
  • Distortion due to shortage