نقد مدخل «علی بن ابی طالب» در دائرة المعارف الیورلیمن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

2 دانشجوی دکتری قرآن و حدیث دانشگاه معارف اسلامی قم

چکیده

این پژوهش به معرفی،  بررسی و نقد مدخل علی بن أبی‌طالبg از دانش‌نامه قرآن کریم اولیورلیمن می‌پردازد. نویسنده مقاله ، ترجمه متن مقاله، و نقاط قوت و نقاط ضعف مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق تحلیلی ـ توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای می‌باشد. نویسنده مقاله اگرچه مسلمان نیست اما در این زمینه تخصص دارد و به موضوع تحقیق آشنا است و به برخی دیدگاه‌های شیعه، اهل سنت و صوفیه در باره حضرت علیg اشاره کرده و از یک جانبه گرایی پرهیز به عمل آورده و بسیاری از فضائل امام علیg بیان گردیده است. از مهم‌ترین اشکالات این مدخل، عدم جامعیت آن است؛ و نیز به رابطه علیg با قرآن تا حدی اشاره شده است اما درباره رابطه قرآن با علیg گویا نیست، به اختلاف مصحف‌ها اشاره شده در حالی که اصل قرآن واحد است و اختلافی در آن نیست، گفته شده گردآوری قرآن بعد از پیامبر انجام گرفته اما در این زمینه در میان قرآن پژوهان شیعه دو دیدگاه وجود دارد، و عدم مستندسازی کامل، از دیگر اشکالات این مدخل می‌باشد، منابعی که دراین مدخل استفاده شده، همگی جزء منابع اسماعیلیه و اهل سنت بوده و به هیچ یک از منابع شیعه دوازده امامی ارجاعی صورت نگرفته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CRITICISM OF THE ARTICLE OF "ALI BIN ABI TALIB" IN THE ENCYCLOPEDIA OF OLIVER LEAMAN

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Rezaee Isfahani 1
  • mohammadali reyhaninia 2
1 Member of the faculty of Al-Mustafa Al-Alamia Society
2 PhD student of Quran and Islamic Texts in Islamic Knowledge University (reyhani_nia@yahoo.com)
چکیده [English]

This study introduces and criticizes the article of Ali bin Abi Talibah from the encyclopedia of the Holy Quran by Oliver Leaman. The author of the paper, the translation of the cited article, and the strengths and weaknesses of the article are reviewed. The research method is analytical - descriptive using library resources.
The author of this article, although is not a Muslim, specializes in the field of research and is familiar with some of the views of Shiites, Sunnis and Sufis about Imam Ali (a.s), avoiding unilateralism, narrates many of the virtues of Imam Ali (a.s). The most important drawbacks of this entry are the following: Incompleteness; although the relation between Imam Ali (a.s) and the Qur'an is partially mentioned, but the relation of the Qur'an to Imam Ali is not clear at all; the difference among the scriptures while the principle of the Qur'an is unified and there is not a dispute about it; It is said that the Quran has been compiled after the Prophet, but there are two different views among the Shiite scholars; and lacking complete documentation is another drawback of this entry; the sources cited in this article are all references of Ismailis and Sunnis while non of the twelve Shiite sources has been referred to.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article about Ali bin Abi Talibah
  • Arzina R. Lalani
  • Encyclopedia of the Holy Quran
  • Oliver Leaman
  • Criticism