بررسی مدخل «وحی» در دایرة المعارف اولیور لیمن

نوع مقاله: علمی ـ ترویجی

نویسندگان

1 گروه تفسیر و علوم قرآن، مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث، جامعة المصطفی العالمیه، قم، ایران

2 دانش پژوه دکتری گروه تفسیر و علوم قرآن، مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث، جامعه المصطفی العالمیه، قم،

چکیده

این نوشتار به معرّفی و نقد مدخل «وحی» (Revelation) از دائرة المعارف قرآنی ویراسته پروفسور الیورلیمن (Oliver Leaman) که توسط دکتر عبدالله سعید نگاشته شده است، می‌پردازد. نوشته حاضر، پس از معرّفی اجمالی کتاب دائرة المعارف قرآنی الیورلیمن و نگارنده مدخل «وحی» به ارائه گزارش مختصر از ترجمه متن آن مدخل پرداخته و سپس آن را با دلایل عقلی و نقلی و تاریخی مورد بررسی و نقد قرار می‌دهد. بررسی انجام شده، نشان می‌دهد که این مدخل گرچه از این جهت که تلاشی برای بیان پدیده وحی به مخاطب و ذکر مطالب مهم و مفصّل مربوط به آن بحث؛ روان بودن زبان؛ مستند بودن مطالب؛ منطقی ساختار مقاله، قابل تقدیر است، ولی از جهات مختلفی هم‌چون جامع نبودن تعریف؛ ادعای شباهت شعر با وحی؛ عدم تمایز بین مراد از کتاب‌های مقدس؛ اکتفا نمودن به نظریه علمای اهل سنت در این بحث و انحصاری بودن زبان قرآن به زبان عرف عام از کاستی‌های آن به حساب می‌آید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CRITICISM OF THE ARTICLE OF "REVELATION" IN THE ENCYCLOPEDIA OF OLIVER LEAMAN

نویسندگان [English]

  • Hussain Alavi Mehr 1
  • AbdulQadir Muhammad-Bello 2
1 Department of Quranic Exegesis and Sciences, Faculty of Qur'an and Hadith. Al-Mustafa International University, Qom, Iran
2 Department of Quranic Exegesis and Sciences, Faculty of Qur'an and Hadith, Al-Mustafa International University, Qom. Iran
چکیده [English]

This study reviews and critiques the "Revelation" entry of Professor Oliver Leaman's edited Quranic Encyclopedia written by Dr. Abdullah Saeed. The present research, after a brief introduction to the Quranic Encyclopedia of Oliver Leaman as the writer of the "Revelation" entry, presents a brief report on the translation of the text and then reviews it for rational, narrative, and historical reasons.
The review shows that this entry is appreciated, although it is an attempt to convey the phenomenon of revelation to the addressee and to mention important and detailed material related to that discussion: the fluency of the language, documentation of datas and logical structure of the article. However, in many ways, such as the lack of a comprehensive definition, the claim of resemblance of the poem to the revelation, the lack of determination of the meanings of the Holy Scripture, the complete reliance on the Sunni scholars' opinions in this discussion, and the exclusively consideration of the Qur'anic language into the common sense, are some of its shortcomings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article of Revelation
  • The Holy Quran
  • Encyclopedia of Oliver Leaman؛ Abdullah Saeed
  • Orientalists
  • Criticism