اعضای هیات تحریریه

هیات تحریریه:

قاسم کاکایی: استاد دانشگاه شیراز

مجید معارف: استاد دانشگاه تهران

سید رضا مودب :استاد دانشگاه قم

محمد علی رضایی اصفهانی استاد جامعه المصطفی/ استاد نمونه کشوری در سال 1390

محمد فاکر میبدی: استاد جامعه المصطفی/ استاد نمونه کشوری در سال 1393

  محمد حسن زمانی: استادیار جامعه المصطفی/ پایه گذار رشته قرآن و مستشرقان

حسین علوی مهر: دانشیارجامعه المصطفی

محمد جواد اسکندرلو:دانشیارجامعه المصطفی

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور لبیب وجیه بیضون

علوم قرآن و حدیث و.. عضو هیأت علمی دانشگاه دمشق

ensani.ir/fa/article/author/69975
pajoohesh.qourangmail.com


استاد وعضو هیأت علمی دانشگاه دمشق