اعضای هیات تحریریه

هیات تحریریه:

قاسم کاکایی: استاد دانشگاه شیراز

مجید معارف: استاد دانشگاه تهران

سید رضا مودب :استاد دانشگاه قم

محمد علی رضایی اصفهانی استاد جامعه المصطفی/ استاد نمونه کشوری در سال 1390

محمد فاکر میبدی: استاد جامعه المصطفی/ استاد نمونه کشوری در سال 1393

  محمد حسن زمانی: استادیار جامعه المصطفی/ پایه گذار رشته قرآن و مستشرقان

حسین علوی مهر: دانشیارجامعه المصطفی

محمد جواد اسکندرلو:دانشیارجامعه المصطفی

اعضای هیات تحریریه

حسین علوی مهر

علوم قرآن و حدیث و.. دانشیار و هیئت علمی جامعه المصطفی

ensani.ir/fa/article/author/23780
halavimehr5gmail.com
02537110255


رئیس مدرسه عالی تفسیر مجتمع عالی قرآن و حدیث

مدیر گروه تفسیر مجتمع عالی قرآن و حدیث